MEVZUATTÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ  

 

 

Tebliğ No: 96-10
13.12.1996 / 22846

1. Resmi Gazetede yayınlanarak Mecburi uygulama konulan "TÜRK GIDA KODEKSİ - Siyah Çay" yayını tarihinden itibaren üretim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

2. TÜRK GIDA KODEKSİ - Siyah Çay kapsamına giren malı üreten ve satanların bu hükümlere uymaları gerekmektedir.

3. Bu bölüme ait hükümler, 4128 sayılı Kanun ve 560 ve 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlığımıza uygulanacaktır.

4. TS 4600 "Siyah Çay Standardı" Mecburi Uygulamadan kaldırılmıştır.

TÜRK GIDA KODEKSİ - SİYAH ÇAY

1- KAPSAM : Bu bölüm siyah çayın tanımını ve özelliklerini kapsar. Kafeini alınmış siyah çay, poşet siyah çay ve aroma verici maddeler katılmış siyah çayı kapsamaz.

2- TANIMLAR :

2.1. Siyah Çay : Siyah Çay, Camellia sinensıs (Lınnaeus) 0.Kunize türünün farklı varyetelerinin yaş çay yaprağı (ikibuçuk yaprak) tomurcuk ve bunlara bitişik taze sap kısımlarının uygun yöntemlerle işlenmesiyle elde edilen üründür.

2.2. Yabancı madde : Yabancı Madde çayın dışındaki bütün maddelerdir.

3- ÖZELLİKLERİ :

3.1. Duyu Özellikleri : Siyah çay kendine has görünüş, renk ve kokuda olmalı yabancı koku ihtiva etmemelidir. Gözle görülebilen yabancı madde bulunmamalıdır.

3.2. Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri : Siyah çayın fiziksel ve kimyasal özellikleri çizelge 1'e uygun olmalıdır.

3.3. Diğer Özellikler :

3.3.1. Siyah çayın: katkı maddesi, bulaşan pestisit rezidü limitleri, hijyen, ambalajlama, etiketleme, taşıma ve depolama kuralları ile numune alma ve analiz metodlarına ilişkin hükümler Türk Gıda Kodeksinin ilgili bölümlerine uygun olmalıdır.

3.3.2. Ambalaj büyüklüğü , ambalaj içindeki çayın net miktarına göre:; 50 g, 100 g, 125g, 200g, 250g, 400g, 500g, 800g, 1kg, olmalıdır.

 

Çizelge : 1
SİYAH ÇAYIN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Özellikler

Değerler

 Toplam Toz Çay Miktarı (m/m) %

En çok 14

 Okside Olmamış Parça (m/m) %

En çok 8

 Toplam Kül (Kuru Maddede) (m/m) %

En az 4

 Su Ekstraktıi (Kuru Maddede), (m/m) %

En az 29

 Ham Selüloz (Kuru Maddede) (m/m) %

En çok 16,5

 Suda Çözünen Külde Alkalilik (KOH) cinsinden) %

En çok 1,5

 %10'luk Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül (Kuru Maddede), (m/m) %

En çok 1

 Kafein (Kuru maddede) (m/m) %

En az 1,5

 Suda Çözünen Kül (Toplam Küle göre) (m/m)% 

En az 45Tebliğ No : 97/11
25 Aralık 1997 /: 23211

SİYAH ÇAY TEBLİĞİ

Madde 1- 13 Aralık 1996 tarih ve 22846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan TÜRK GIDA KODEKSİ - Siyah Çay'a ait Çizelge-1'de Toplam Kül ve Suda Çözünen Külde Alkalilik değeri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Çizelge-1

- Toplam Kül (Kuru Maddede), (m/m) % en az 4, en çok 8

- Suda Çözünen Külde Alkalilik (KOH cinsinden) % en az 1,5, en çok 3

Madde 2- Bu Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.Tebliğ No : 2003 / 26
26 Temmuz 2003 : 25180

Madde 1-: 13/12 1996 tarihli  ve 22846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "TÜRK GIDA KODEKSİ - Siyah Çay Tebliği'nin 3üncü maddesi 3.3.2 amabalaj büyüklüğü fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"Ambalaj büyüklüğü; ambalajlı olarak tüketiciye sunulan çayın net miktarına göre; 50g, 100g, 125g, 200g, 250g, 400g, 500g, 800g, 1kg, 3kg, 5kg şeklinde olmalıdır."

Madde 2 - Bu tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.